Územní plán 2014

Územní plán – textová část 
Odůvodnění územního plánu – textová část 
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Koordinační výkres – odůvodnění
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
Výkres širších vztahů – odůvodnění 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – odůvodnění