Územní plán 2014

Územní plán – textová část 
Odůvodnění územního plánu – textová část 
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Koordinační výkres – odůvodnění
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
Výkres širších vztahů – odůvodnění 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – odůvodnění 

Územní plán ve znění změny č. 1 – leden 2021

Územní plán – textová část (úplné znění po změně č. 1)
Výkres základního členění území ve znění změny č. 1
Hlavní výkres ve znění změny č. 1
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ve znění změny č. 1
Koordinační výkres ve znění změny č. 1
Koordinační výkres ve znění změny č. 1 – legenda

Změna č. 1 územního plánu

Územní plán – textová část (úplné znění po změně č. 1)
Změna č. 1 územního plánu – textová část – odůvodnění
Změna č. 1 územního plánu – textová část
Výkres základního členění území – změna č. 1
Hlavní výkres – změna č. 1
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – odůvodnění změny č. 1
Koordinační výkres – odůvodnění změny č. 1
Koordinační výkres – odůvodnění změny č. 1 – legenda