Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městský úřad Rožďalovice

2. Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí podle tohoto zákona:

 • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
 • Ve věcech náležejících do samostatné působností obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

3. Organizační struktura

 • Podnikatelé a firmy
 • Služby a řemesla
 • Výroba
 • Pohostinství, ubytování a kultura
 • Doprava a služby motoristům
 • Neziskové organizace
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Základní a mateřská škola
 • Městská knihovna
 • Městský úřad Rožďalovice, tel.: 325 593 107
 • Městský úřad, tel.: 325 593 107
 • Zastupitelstvo města

4. Kontaktní spojení

Město Rožďalovice
Náměstí 93
289 34 Rožďalovice

Úřední hodiny
Pondělí: 7:00 – 17:00 (11:30 – 12:30 zavřeno)
Středa: 7:00 – 17:00 (11:30 – 12:30 zavřeno)

Telefonní čísla
pevná linka: 325 593 107 (starosta, matrika, kultura)
pevná linka: 325 593 434 (Stavební úřad)
pevná linka: 312 310 690 (účetní)

Adresa internetové stránky: http://www.rozdalovice.eu

Adresa e-podatelny:
podatelna: podatelna@rozdalovice.cz

Další elektronické adresy
účetní: ucetni@rozdalovice.cz (účetní Eva Macáková)
matrika: matrika@rozdalovice.cz (matrikářka Božena Bachová)
kulturní činnost: kultura@rozdalovice.cz (referentka Eliška Velechovská)
knihovna: knihovna@rozdalovice.cz (knihovnice Eliška Velechovská)
Stavební úřad: stavebni@rozdalovice.cz (vedoucí Stavebního úřadu Lenka Necidová)

5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 246856044, kód banky: 0300, ČSOB, a. s.

6. IČ: 00239712

7. DIČ: obec není plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Město Rožďalovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:

 • právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti,
 • seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona, včetně případných návrhů licenčních smluv, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.
Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací,
 • obchodní tajemství dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění,
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zákona 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Městský úřad Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice 289 34 Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: podatelna@rozdalovice.cz

Na ústní žádost poskytne městský úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. MěÚ může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude MěÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • komu je určena,
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa).

Písemná žádost

 • musí být srozumitelná,
 • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Městský úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

 • písemně,
 • nahlédnutím do spisu,
 • pořízením kopie,
 • na paměťových médiích.

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá MěÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, MěÚ
žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádostí.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podáním, učiněným u Městského úřadu Rožďalovice, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§16 odst. 1 a 2 zákona). (Na postup odvolání se vztahuje správní řád.)

Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo. V ostatních případech rozhoduje starosta. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně, nadřízený městskému úřadu, respektive příslušný referát podle organizační struktury.

Podle obecné úpravy ve správním řízení je termín předání odvolání odvolacímu orgánu „co nejdříve“, nejpozději do 30 dnů.

O odvolání se rozhoduje ve lhůtě do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání (§16 odst. 3 zákona).

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat (§ 16 odst. 4 zákona). Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§16 odst. 6 zákona).

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oznámení o konání shromáždění

Žádost o povolení umístění prodejního stánku, pultu, kiosku

Žádost o povolení rozdělávání ohňů

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu v Rožďalovicích. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci MěÚ.

Místní životní situace jsou řešeny především vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách MěÚ i na internetu. Místní životní situace, které se řeší v rámci města Rožďalovice, upravují tyto vyhlášky a nařízení.

Matrikářka vyřizuje:

 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou,
 • ověřování pravosti podpisu,
 • Přihlášení k trvalému pobytu (potřebný formulář je k dispozici na MěÚ),
 • žádost o občanský průkaz (potřebný formulář je k dispozici na MěÚ),
 • žádost o pas (potřebný formulář je k dispozici na MěÚ).

Stavební záležitosti vyřizuje stavební úřad.

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Město Rožďalovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními města Rožďalovice, které jsou v plném znění uveřejněny zde.
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Orgány veřejné správy jsou oprávněny dle §17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.

I. Materiálové náklady
Pořizování tisku a kopií A4/ A3

 • černobílá jednostranná 2 Kč/ 4 Kč
 • černobílá oboustranná 4 Kč/ 8 Kč
 • barevná jednostranná 3 Kč/ 6 Kč
 • barevná oboustranná 6 Kč/ 10 Kč
 • technický nosič dat CD, DVD 10 Kč

II. Náklady za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená od nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí za každých započatých 15 min. 45 Kč. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací představuje v podmínkách Městského úřadu Rožďalovice časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem. Zpravidla tak jde o čas, který je nad rámec běžné agendy konkrétního pracovníka, který danou žádost vyřizuje a je vázán na dohledání podkladů např. v archivu.

III. Poštovné
1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných
nákladů a mění se dle aktuálních tarifů České pošty, a. s.
2) Oznámení o vyřízení žádosti i poskytnutá informace se zasílají do vlastních rukou
žadatele.

IV. Osvobození od úhrady nákladů
Jsou-li celkové náklady na poskytnutí informace na základě jedné žádosti nižší než 45 Kč, poskytuje se informace bezplatně s výjimkou úhrady nákladů podle bodu I a III.

V. Způsob úhrady
1) Hotově na pokladně Města Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice.
2) Bankovním převodem na účet města č. 246856044/0300. Variabilní symbol bude sdělen na základě dotazu (např. čj. přijaté žádosti).

IV. Ostatní ustanovení
1) Celková cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
2) Žadateli bude na základě jeho žádosti předložena předpokládaná výše nákladů.
3) Úhrada bude provedena před vydáním informace.
4) Sazebník projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Rožďalovice dne 23. 11. 2017.

16. Licenční smlouvy: 0

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.