Investice a projekty

Rok 2018

Díky příznivému počasí se již od začátku roku 2018 přikročilo k budování naučné stezky kolem Holských rybníků. U Třeboňského rybníka Ing. arch. Jiří Vorel osadil novým přístřeškem vyčištěnou studánku a zhotovil také lavičky. Přes náhon spojující Dolní a Třeboňský rybník byla zhotovena lávka.

« 1 z 14 »

Během května a června 2018 byla provedena rekonstrukce střechy zdravotního střediska. O letních prázdninách byl instalován nový plot, opravena podezdívka a vchod do mateřské školy byl přemístěn přímo k parkovišti před zdravotním střediskem.

« 1 z 6 »

V pátek 6. července 2018 se rožďalovickým hasičům splnil jejich dlouholetý sen – dostali od města zcela nové zásahové vozidlo Tatra 815 (v hodnotě téměř 7 milionů Kč), které jim bylo slavnostně předáno po vysvěcení místním farářem P. Lukášem Hrabánkem. Akce se zúčastnili nejvýznamnější představitelé dobrovolných i profesionálních hasičů okresu Nymburk a zástupci okolních sborů.

« 1 z 15 »

Rekonstrukce ulice Rektorysovy a Josefa Horáka – od konce července do poloviny prosince 2018 probíhala kompletní oprava těchto dvou ulic, náklady na rekonstrukci činily 6,6 milionů Kč, přičemž ulice Josefa Horáka byla financována za podpory Středočeského kraje ve výši 1 624 000 Kč.

« 1 z 9 »

Rok 2017

Revitalizace pozemků – počátkem jara byly revitalizovány některé pozemky v katastru města. U Zámostského rybníka byla při těchto pracích nalezena nevybuchlá střela. Pročištěny byly též odvodňovací kanály napájející rybníky a u Dolního rybníka byl nad vyčištěnou studánkou vybudován přístřešek, který zhotovil Ing. arch. Jiří Vorel.

« 1 z 5 »

Rekonstrukce vnitřních prostor staré školy – v průběhu roku pokračovaly práce na renovaci vnitřních prostor staré školy – místnosti a chodby byly omítnuty, byla zavedena nová elektroinstalace, položeny parkety, natřena okna a zbudovány toalety. Celkové náklady dosáhly 1 milionu Kč.

« 1 z 5 »

Rekonstrukce ulice Za Špýcharem – od června do září probíhala rekonstrukce ulice Za Špýcharem. Panely, které tvořily po několik desetiletí provizorní cestu, byly demontovány, podklad byl zpevněn a celá ulice dostala nový, asfaltový povrch. Náklady na opravu činily 2 miliony Kč a byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 2 z 17 »

Renovace zdravotního střediska – během zimy bylo zrenovováno dětské oddělení ve zdravotním středisku, výtvarné řešení je dílem Libora Škrlíka. Nově vybavena byla po rekonstrukci také gynekologická ambulance.

« 1 z 4 »

Oprava drobných sakrálních a votivních staveb – koncem léta a během podzimu byly zrestaurovány některé sakrální stavby – křížky ve Viničné Lhotě a v Podlužanech zrenovoval akademický sochař Martin Pokorný za celkovou částku 400 000 Kč, která byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Město nechalo též opravit pomník obětem světových válek pod kostelem. V sobotu 16. září pak byl na pomníku padlých na Hasině slavnostně odhalen reliéf Tomáše Garrigua Masaryka, který navrhla místní rodačka, akademická sochařka a medailérka Marie Wichnerová. Čestnou stráž držel Klub vojenské historie Druhý pluk Nymburska.

« 1 z 3 »

Rok 2016

Rekonstrukce hospodářské budovy za městským úřadem – na podzim byla opravena hospodářská budova na dvoře městského úřadu. Náklady dosáhly 404 591 Kč. Následně byla v prosinci zrekonstruována část Revoluční ulice směřující ke dvoru městského úřadu. Náklady dosáhly 345 000 Kč.

« 1 z 6 »

Výstavba atletické dráhy v areálu základní školy – během podzimu byl na školním hřišti vybudována nová tartanová dráha o celkových nákladech 3 200 000 Kč. Kraj poskytl 500 000 Kč, 2 700 000 Kč bylo hrazeno z městského rozpočtu.

« 1 z 11 »

Rekonstrukce kapličky v Podlužanech – během roku 2016 byla provedena rekonstrukce střechy, fasády, interiéru, dlažby a vnitřní okrasné malby svatostánku. Náklady ve výši 650 000 Kč byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 1 z 5 »

Rekonstrukce střechy a úpravy vnitřních prostor staré školy – koncem léta byla rekonstruována střecha a zároveň byly provedeny částečné úpravy vnitřních prostor. Kraj poskytl 500 000 Kč, zbylé náklady ve výši 1 600 000 Kč hradilo město.
Před začátkem prázdnin bylo uvedeno do provozu nové dětské oddělení městské knihovny, současně bylo upraveno i zázemí pro vystupující na kulturních akcích konaných v kostele.

« 2 z 7 »

Rekonstrukce střechy základní školy – během léta byla provedena kompletní rekonstrukce střechy školy, celkové náklady činily 4 500 000 Kč, 3 000 000 Kč poskytl Středočeský kraj, zbylá část byla hrazena z rozpočtu města.

« 1 z 15 »

Nové parkoviště před zdravotním střediskem – v září byl položen nový asfaltový povrch před zdravotním střediskem, celkové náklady hrazené z městského rozpočtu činily 590 111 Kč.

« 1 z 3 »

Úprava parkoviště před hřbitovem a hřbitovní kaple – v ulici U Barborky byla v polovině února upravena parkovací plocha před hřbitovem, na podzim pak byla vymalována hřbitovní kaplička. Náklady dohromady dosáhly cca 100 000 Kč.

« 1 z 3 »

Zasíťování parcel pro 33 rodinných domů – druhá etapa, celkové náklady 4 069 577 Kč (vlastní financování). Během první poloviny roku 2016 bylo zasíťováno zbylých 20 parcel.

« 1 z 4 »

Rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici – během března byl položen nový chodník v části Tyršovy ulice, který navázal na zrekonstruovanou Uličku. Náklady ve výši téměř 260 000 Kč byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 1 z 8 »

Rok 2015

Nová školní družina – nadstavbou jednoho patra nad šatnami vznikly nové prostory pro školní družinu. Stavební práce probíhaly od září 2014 do června 2015. Projekt byl realizován díky dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst, celkové náklady činily 4 200 000 Kč, přičemž spoluúčast města byla 52 %.

« 1 z 8 »

Spolkový dům – s počátkem roku byla zahájena rekonstrukce bývalé ubytovny, která se nově proměnila v Centrum pro společenskou činnost. To bude sloužit nejen místním spolkům, ale třeba i maminkám s dětmi, škole nebo zde budou pořádána různá kulturní vystoupení. Dotace na financování tohoto projektu byla poskytnuta z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (celkové náklady 5 623 825 Kč, spoluúčast města 15 %). Rekonstrukce byla dokončena v první polovině června 2015.

« 1 z 21 »

Nový obchvat města – v únoru byla zahájena rekonstrukce komunikace V drahách, spojující místní část Zámostí s nádražím a s východní částí města. Tento finančně náročný projekt, dokončený počátkem června, byl realizován postupně ve třech etapách: I. a III. etapa byla pokryta formou dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (celkové náklady 6 164 485 Kč, spoluúčast města 15 %), II. etapa ve výši 2 827 421 Kč byla hrazena z městského rozpočtu. Nově zrekonstruovaná komunikace bude sloužit jako obchvat města.

« 1 z 24 »

Rekonstrukce Uličky – koncem března byla dokončena pokládka zámkové dlažby. Tento projekt o nákladech téměř 1 milionu korun byl hrazen z městského rozpočtu.

« 2 z 18 »

Rok 2014

Rekonstrukce školy – během jara a léta 2014 byla na budově školy vyměněna veškerá okna, objekt byl zateplen a dostal novou fasádu. Škola je také nově vytápěna plynem. Město na tuto nákladnou akci získalo dotaci od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady se vyšplhaly na bezmála 9 milionů korun, přičemž spoluúčast města činí 20 procent.

« 1 z 16 »

Územní plán – před koncem roku 2014 nabyl účinnosti nový územní plán, jeho realizace probíhala od roku 2012, celkové náklady dosáhly částky 450 000 Kč. Veškerou dokumentaci k územnímu plánu lze nalézt zde.


Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska – celkové náklady 2 400 000 Kč, z toho dotace 1 117 825 Kč (Státní fond životního prostředí ČR). V rámci kompletní rekonstrukce zdravotního střediska, která probíhala od listopadu 2013 do února 2014, byl v objektu nově vybudován výtah a bezbariérový přístup včetně bezbariérového sociálního zařízení. Celá budova byla také osazena novými okny, zateplena a dostala novou fasádu.

« 1 z 3 »

Rekonstrukce ulic Zahradní a Za Špýcharem – celkové náklady 7 390 045 Kč. Počátkem června 2014 byla dokončena rekonstrukce ulic Za Špýcharem a Zahradní.

V návaznosti na stávající opravy byla koncem března 2015 provedena také rekonstrukce tzv. „Uličky“, která spojuje ulici Zahradní a Tyršovu (ústí naproti hasičárně). Do budoucna se také počítá s novým povrchem ulice Za Špýcharem od bytovek směrem dolů k ulici Tyršově.

« 1 z 12 »

Program rozvoje města – počátkem května byl dokončen strategický plán budoucího rozvoje města, který je možno zhlédnout zde.


Veřejný rozhlas ve spádových obcích – začátkem roku 2014 byla dokončena instalace nového veřejného bezdrátového rozhlasu ve Viničné Lhotě, Ledečkách a Podlužanech. V současné době je tedy již celé území Rožďalovic včetně spádových obcí osazeno moderním telekomunikačním zařízením.

Realizace proběhla v rámci protipovodňových opatření města, jejichž součástí byla i instalace vysílacího zařízení pro výstražný a varovný systém obyvatelstva. Celkové náklady této druhé etapy, které se vyšplhaly na 196 000 Kč, byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 1 z 5 »

Demolice dvou domků v Lindnerově ulici – zkraje roku 2014 město odkoupilo od původního majitele dva zdevastované domy v Lindnerově ulici. Protože náklady na rekonstrukci by byly příliš vysoké, představitelé města se rozhodli pro kompletní demolici těchto objektů. Zbourání proběhlo v únoru a celkové náklady na tuto akci, tzn. odkup nemovitosti, demolice a odvoz odpadu se vyšplhaly na 350 000 Kč.

« 1 z 6 »

Rok 2013

Realizace protipovodňových opatření města Rožďalovice – celkové náklady 2 848 049 Kč, z toho dotace 2 554 380 Kč (Státní fond životního prostředí ČR). V rámci tohoto projektu byl vytvořen Povodňový plán města a instalován výstražný a varovný systém obyvatelstva. Hlášení je prováděno prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Toto vysílací zařízení zároveň slouží jako místní rozhlas.

« 1 z 2 »

Revitalizace místního hřbitova – celkové náklady 1 255 807 Kč, z toho dotace 784 372 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.). S úpravami se započalo již na sklonku roku 2011, kdy byly vykáceny náletové dřeviny a přestárlé túje a ze zrušených a odhlášených hrobů byl odstraněn břečťan, který je zcela zastiňoval.

Došlo také k celkové revizi všech hrobových míst, která se na hřbitově nacházejí. Kromě nové výsadby stromů a keřů a úpravy terénu po zrušených hrobech byly v celém areálu zbudovány přístupové cesty ze zámkové dlažby a na náklady Velvyslanectví Ruské federace v ČR byly zrekonstruovány hroby rudoarmějců. Podél cest byly také nově instalovány lavičky.

« 1 z 15 »

Nové hřiště pro děti – během letních prázdnin 2013 bylo dokončeno dětské hřiště v prostorách Sokolského hřiště. Pro děti zde byla nainstalována řada herních prvků (např. herní sestava ve tvaru hradu, kolotoč, vahadlové houpačky, šestihran, bradla, lanovka, houpadla na pružinách, kreslící tabule a pingpongový stůl). Projekt se sokolům podařilo zrealizovat za pomoci dotačního příspěvku.

« 1 z 6 »

Oprava vlakové zastávky ve Viničné Lhotě – celkové náklady 160 000 Kč (vlastní financování). Rekonstrukce byla dokončena na začátku srpna 2013. Místní obyvatelé mohou vnitřní prostory využívat jako společenskou místnost pro společná posezení. „Nová“ zastávka byla slavnostně otevřena dne 17. srpna při příležitosti konání srazu rodáků Ledeček a Viničné Lhoty.

« 1 z 6 »

Rekonstrukce přístavby ZŠ a položení nových parket v tělocvičně – v průběhu letních prázdnin 2013 byl realizován projekt z MAS Svatojiřský les, díky němuž byla vyměněna část oken v tzv. přístavbě (352 262 Kč), rekonstruována elektroinstalace ve druhém patře přístavby (86 697 Kč) a došlo k celkové inovaci prostředí školní jídelny (40 920 Kč). Před přístavbou byla též položena nová zámková dlažba (97 795 Kč). Navíc z rozpočtu města bylo financováno položení a následné nalakování nových parket v tělocvičně (139 133 Kč).

« 1 z 8 »

Zasíťování parcel pro 33 rodinných domů – celkové náklady 3 000 000 Kč (vlastní financování). Od května do konce srpna 2013 bylo v ulici Československých legií zasíťováno celkem 13 nových parcel. Cena parcely je 500/m2.

« 1 z 4 »

Demolice drážního domku – v polovině května 2013 proběhla po vleklých jednáních města s Českými drahami demolice zchátralého domku, který stával u železničního přejezdu. Náklady na odstranění budovy uhradily ČD, neboť domek byl v jejich vlastnictví.

« 1 z 2 »

Osazení nového zábradlí u schodů „V kaštanech“ – celkové náklady 50 000 Kč (vlastní financování). Realizace probíhala od dubna do konce června 2013.

« 1 z 3 »

Rok 2012

Rekonstrukce autobusových zastávek v Podlužanech a Ledečkách – celkové náklady 158 271 Kč (vlastní financování)

« 1 z 2 »

Nový bankomat – počátkem dubna 2012 byl uveden do provozu nový bankomat Poštovní spořitelny, který je umístěný vedle vchodu na městský úřad.


Rekultivace bývalé skládky u Horního rybníka – na jaře roku 2012 došlo na místě někdejší skládky u Horního rybníka („Třetí Hol“) k výsadbě nového lesního porostu. Bylo vysázeno 14 300 sazenic dubu letního (Quercus robur) a celý pozemek byl oplocen. Tato rekultivace byla financována z městského rozpočtu.

« 1 z 2 »

Demolice bývalé lesní správy – celkové náklady (včetně odkupu nemovitosti od původního majitele) se vyšplhaly na 1 000 000 Kč. Z lokality bylo před samotnou demolicí odvezeno na 300 tun odpadu, úklid probíhal koncem února 2012, samotná demolice pak v květnu 2012.

« 1 z 10 »

Rekonstrukce budovy MěÚ (střecha, věžička, fasáda, okna, topení) – celkové náklady 2 342 439 Kč (vlastní financování + 650 000 Kč příspěvek Pivovaru Nymburk). Veřejná sbírka na obnovu věžičky vynesla 31 940 Kč.

« 1 z 10 »

Revitalizace Panské zahrady – celkové náklady 2 401547 Kč

  • I. etapa – náklady 1 201 547 Kč, z toho dotace 800 000 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.)
  • II. etapa – náklady 1 200 000 Kč (vlastní financování)
« 1 z 12 »

Rekonstrukce Melantrichovy ulice – celkové náklady 2 085 241 Kč (vlastní financování)

« 1 z 5 »

Změna vytápění hasičské zbrojnice – celkové náklady 77 000 Kč (vlastní financování). Nevyhovující elektrické vytápění (akumulační kamna) bylo nahrazeno plynovým.


Oplocení barokního sloupu se sochou Panny Marie – celkové náklady 330 000 Kč, z toho dotace 237 600 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.). Oplocení bylo instalováno v srpnu 2012.

« 1 z 2 »

Rekonstrukce školních šaten – celkové náklady 743 636 Kč, z toho dotace 450 760 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.)

« 1 z 3 »

Rekonstrukce mateřské školy – celkové náklady 6 812 233 Kč, z toho dotace 5 112 233 Kč (FROM SK)

« 1 z 10 »

Rok 2011 

Rekonstrukce chodníků – celkové náklady 3 884 656 Kč, z toho dotace 3 690 400 Kč (FROM SK). Rekonstrukce proběhla během roku 2011 v Ruské ulici, v části náměstí a v některých částech ulic Zahradní a Tyršova.

« 1 z 9 »