Stavební úřad

Kontakt

Vedoucí Stavebního úřadu: Lenka Necidová
Telefon: 325 593 434
E-mail: stavebni@rozdalovice.cz

Formuláře ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o stavební povolení
Žádost o vydání společného povolení
Oznámení záměru
Ohlášení stavby
Ohlášení – odstavné, manipulační, prodejní, skladové, výstavní plochy
Ohlášení – opěrné zdi
Ohlášení – terénní úpravy
Ohlášení – udržovací práce, stavební úpravy
Ohlášení – zařízení staveniště
Společné oznámení záměru
Oznámení stavebního záměru (s certifikátem AI)
Žádost o změnu stavby před dokončením – prodloužení lhůty výstavby
Žádost o změnu stavby před dokončením
Žádost o přidělení č.p., č.ev. (dokončené rodinné domy, objekty RR)
Ohlášení dokončení stavby (stavby bez č.p. nebo č.ev.)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené do r. 2007)
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o povolení výjimky z OTP
Žádost o ověření pasportu (zjednodušené dokumentace)
Žádost o dodatečné povolení stavby
Žádost o udělení souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely
Ceny za vynětí ze zemědělského půdního fondu (cena za zastavěný m2) – nákres