Stavební úřad

Kontakt
Vedoucí Stavebního úřadu: Lenka Necidová
Telefon: 325 593 434
E-mail: stavebni@rozdalovice.cz

Formuláře ke stažení

Obsah a rozsah dokumentace skutečného provedení stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o územní souhlas
Ohlášení stavby
Ohlášení – odstavné, manipulační, prodejní, skladové, výstavní plochy
Ohlášení – opěrné zdi
Ohlášení – terénní úpravy
Ohlášení – udržovací práce, stavební úpravy
Ohlášení – zařízení staveniště
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem SI
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Žádost o změnu stavby před dokončením – prodloužení lhůty výstavby
Žádost o změnu stavby před dokončením
Žádost o dodatečné povolení stavby
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o ověření pasportu (zjednodušené dokumentace)
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o povolení výjimky z OTP
„Po dokončení nové stavby vyžadující přidělení č.p./č.ev.“ – Žádost o přidělení č.p./č.ev.
„Po dokončení stavby – ostatní“ – Ohlášení dokončení stavby