Nesoulady v katastru nemovitostí

Podklady potřebné pro řešení nesouladu:
a) geometrický plán,
b) existující doklady ke stavbě, kterými doložíte stavebnímu úřadu její skutečný stav, např. povolení, kolaudace, jiné písemnosti, kterými byla stavba povolena
či povoleno její užívání, projektovou dokumentaci stavby, stavební či jiné výkresy, znalecký posudek (ocenění stavby), staré fotografie.

Pro každý jednotlivý případ bude způsob nápravy nesouladu dohodnut při schůzce na stavebním úřadu, např. druh dalších potřebných dokladů (pasport stavby, dokumentace skutečného provedení, revize, osvědčení…), termín ohledání stavby na místě.

Schůzku na stavebním úřadu je vhodné předem dohodnout – tel. 325 593 434.